Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Watson People Performances B.V., gevestigd te Nieuwegein, kantoorhoudende aan de Citadeldrift 2, 3436 CN Nieuwegein.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon, dan wel haar rechtsopvolger, ten behoeve van wie, door of namens opdrachtnemer diensten worden verricht.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van opdrachtnemer en haar werknemers, en op alle tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomsten, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de betrokken partij(en) en de plaats van totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst.

2.2 Opdrachtnemer verwerpt uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

Artikel 3: Uitvoering van de opdracht

3.1 Opdrachtnemer spant zich in om de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen te verrichten, overeenkomstig hetgeen van haar mag worden verwacht. Dit betreft een inspanningsverplichting; er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot het resultaat van de dienstverlening.

3.2 Bij onvoorziene omstandigheden die opdrachtnemer verhinderen om de werkzaamheden tijdig uit te voeren, zal opdrachtnemer de opdrachtgever informeren en in overleg treden over nieuwe afspraken of eventuele vervanging.

3.3 Opdrachtnemer kan derden inschakelen voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden, met inachtneming van zorgvuldigheid en overleg met opdrachtgever. Eventuele bezwaren tegen ingeschakelde derden dienen schriftelijk gemeld te worden.

3.4 Opdrachtgever verstrekt tijdig alle benodigde gegevens voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.

3.5 Bij niet-tijdige verstrekking van benodigde gegevens, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering op te schorten en eventuele extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

3.6 Opdrachtnemer betracht geheimhouding met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie. De opdrachtgever mag de verstrekte know-how alleen voor eigen gebruik aanwenden en niet aan derden bekendmaken of exploiteren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4: Opleidingen

4.1 Aangeboden opleidingen vinden plaats bij voldoende aanmeldingen en kunnen tussentijds gewijzigd worden om kwaliteit te waarborgen.

4.2 Opdrachtnemer kan de planning van de opleiding wijzigen qua tijd en plaats.

4.3 Annulering dient schriftelijk vooraf gemeld te worden. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd, binnen twee weken is de volledige prijs verschuldigd.

4.4 Vervanging van een deelnemer is mogelijk.

Artikel 5: Betaling

5.1 Betalingen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan.

5.2 Bij niet-tijdige betaling is vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd.

5.3 Alle kosten voor het verkrijgen van betaling buiten rechte zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor directe schade door een toerekenbare tekortkoming, met dien verstande dat de aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer.

6.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.

6.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.

Artikel 7: Ontbinding

7.1 Opdrachtnemer kan de overeenkomst ontbinden bij niet-nakoming betalingsverplichtingen door opdrachtgever of andere financiële problemen.

7.2 Tussentijdse opzegging is mogelijk met een opzegtermijn van twee kalendermaanden.

7.3 Bij tussentijdse ontbinding is opdrachtgever een ontbindingsvergoeding verschuldigd.

Artikel 8: Geschillen

8.1 Geschillen worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.

8.2 Op de algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

This page is Amazing

Consequat penatibus urna parturient mauris scelerisque euismod felis tristique, taciti sociis condimentum dictum senectus neque mattis, vehicula dis phasellus facilisi natoque sed arcu. Eleifend platea nisi ut ligula fringilla inceptos class id duis, mauris sed facilisis euismod suspendisse aliquam erat dui etiam.

Ad feugiat velit arcu habitant montes erat dis eget aptent eros ac hendrerit, himenaeos cum egestas facilisi sapien dapibus posuere laoreet tincidunt consequat. Urna justo auctor senectus cras phasellus donec posuere nulla nisl fusce mus iaculis pharetra lobortis, magna suscipit ridiculus neque vivamus potenti quis viverra mi sagittis fringilla aliquam. Netus sapien vulputate rutrum nunc phasellus vivamus nisi vitae elementum vel suspendisse bibendum, cursus nec taciti velit magna tellus neque in sociosqu sodales sagittis duis.