Privacy Policy

Privacy Policy

Deze privacyverklaring is van toepassing op de bezoekers van de Website en benadrukt ons respect voor hun privacy en rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Wij hebben een duidelijk beleid opgesteld en geïmplementeerd om transparantie te bieden over deze verwerkingen, hun doelen en de mogelijkheden voor bezoekers om hun rechten uit te oefenen.

Voor uitgebreide informatie over de bescherming van persoonsgegevens verwijzen wij naar de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: Autoriteit persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is de enige geldige versie totdat een nieuwe versie deze vervangt.

Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking systemen op de website accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

 

Door de Website te blijven bezoeken, aanvaardt u de volgende gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Website (hierna ook “de Website”): Watson & Associates

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Watson & Associates, gevestigd te Citadeldrift 2, 3436 CN Nieuwegein, kvk-nummer: 83067299.

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. U zult deze website en de daarop verstrekte gegevens en informatie niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, noch voor commerciële aanbiedingen, en in het bijzonder niet voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, evenals alle technische applicaties die worden gebruikt om de website te laten functioneren en alle andere onderdelen op deze site, zijn wettelijk beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of een deel daarvan, inclusief de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Geen enkele inbreuk mag worden opgevat als stilzwijgende toestemming of afstand van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor een goed beheer van de website behoudt de beheerder zich het recht voor om op elk moment:

De toegang voor bepaalde categorieën bezoekers op te schorten, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website.

 

Alle informatie te verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of internetetiquette.

 

De website tijdelijk niet beschikbaar te stellen om updates uit te voeren.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De manier waarop u verbinding maakt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U moet zelf alle geschikte maatregelen nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen bijvoorbeeld virusaanvallen op het internet. U bent ook verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures tegen u:

Vanwege het gebruik van de website of diensten die via internet toegankelijk zijn.

Vanwege schending van de voorwaarden van deze privacyverklaring.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u, derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult geen actie ondernemen tegen de beheerder als gevolg hiervan.

 

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade te verhalen die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Watson & Associates. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden voornamelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en, indien van toepassing, voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Conform artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage, rectificatie, wissing of beperking van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via contact@watsonservicemanagement.nl.

Elk verzoek dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet, en onder vermelding van het adres waarop er contact met u kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek krijgt u antwoord. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

Bij schending van enige wet- of regelgeving waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten. Hierdoor vallen deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van deze privacyverklaring.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen ontvangen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar: contact@watsonservicemanagement.nl.

Tijdens het bezoek aan de website dient u zich te onthouden van het verzamelen van persoonsgegevens of enig ander ongeoorloofd gebruik, evenals van elke daad die inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen. De beheerder is op geen enkele wijze verantwoordelijk in dergelijke situaties.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de wettelijk bepaalde duur.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 11 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Een cookie bevat gegevens waardoor u bij elk bezoek als bezoeker kan worden herkend. Hierdoor kunnen we onze website speciaal voor u instellen en het inlogproces vergemakkelijken. We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

Functionele cookies: zoals sessie- en logincookies om sessie- en inloginformatie bij te houden.

Geanonimiseerde analytische cookies: om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Hierdoor kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Voor meer informatie over het gebruik, beheer en de verwijdering van cookies, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: Autoriteit persoonsgegevens – Cookies.

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, tenzij hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website kunt u contact opnemen met: John Gijsen, contact@watsonservicemanagement.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 2023.